Guess wats this F3??

http://nuar69.blogspot.com/2008/08/konflik-sekolah-wawasan.html

http://www.iab.edu.my/Jurnal/Jurnal%202006/Wawasan.pdf

http://www.pemudaumno.org.my/modules.php?name=News&file=article&sid=2414

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3Asekolah-wawasan&catid=180%3Ajenis-jenis&Itemid=10

Sekolah Wawasan
Sekolah Wawasan
Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way).

 

Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan

1.Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang
2.Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran
3.Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu
4.Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah
Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu :

Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru, Parit Buntar, Perak
Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman, Alor Setar, Kedah
Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai, Pulau Pinang
Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15, Subang Jaya, Selangor
Kompleks Sekolah Wawasan Pundut, Seri Manjung, Perak

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

SEKOLAH WAWASAN : Sejauh manakah Ia Mampu Melahirkan Generasi
Bersatu padu di Masa Akan datang
Prof. Madya Dr. Azizi Yahaya
Amir Hamzah Abdul
Sanif bin Sapaat
Abstrak
Malaysia sebagai negara yang kian pesat membangun, sudah pasti
akan mengalami perubahan dalam semua aspek keperluan negara,
khususnya dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Namun, keutuhan
Malaysia mengekalkan konsep pemajmukan kaum, jika tidak diimbangi
dengan betul , akan mewujudkan satu lagi pertentangan kaum. Konsep
Sekolah Wawasan yang kini dipraktikkan, dipandang sebagai salah
satu usaha pemimpin negara untuk melahirkan anak bangsa Malaysia
yang lebih bersifat cintakan negara. Jika dilihat kerangka konsep yang
berkenaan, sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain
kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam dan selari
dengan hasrat negara untuk menghasilkan rakyat yang mempunyai
semangat baru bagi meneruskan wadah wawasan negara. Falsafah
Pendidikan Negara juga menitikberatkan keharmonian dalam proses
penimbaan ilmu. Justeru itu langkah bijak itu dianggap sebagai
persediaan Malaysia menempuh alaf mendatang, yang sudah pasti
lebih mencabar, menuntut ketahanan mental dan kerohanian manusia
yang hidup ketika itu.
PENGENALAN
Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 merupakan titik hitam dalam sejarah negara.
Walaupun kejadian itu sudah lama berlalu, tidak mustahil ia berulang kembali jika
gagal memanfaatkan masa dan zaman yang sedang diharungi. Ketika itu Malaysia
mengalami kekacauan yang sungguh mengaibkan. Lantaran peristiwa itu, pemimpin
negara diketuk minda mereka untuk memulihkan semula hubungan antara kaum di
negara ini. Kesinambungan usaha itu berlanjutan sehinggalah ke dekad baru ini.
Cadangan Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, untuk membentuk
sistem persekolahan yang lebih bersifat kolektif dan berciri keharmonian kaum
dianggap langkah bijak.
Sebagai negara yang kian pesat membangun, sudah pasti Malaysia akan
mengalami perubahan dalam semua aspek keperluan negara, khususnya dalam bidang
politik, sosial dan ekonomi. Namun, keutuhan Malaysia mengekalkan konsep
pemajmukan kaum, jika tidak diimbangi dengan betul, akan mewujudkan satu lagi
pertentangan kaum.
KONSEP
Konsep Sekolah Wawasan ialah usaha melahirkan anak bangsa Malaysia yang lebih
bersifat cintakan negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan
yang seragam yang dahulunya terasing antara satu sama lain untuk mewujudkan satu
pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. Ini bermaksud penggabungan
sekolah berkenaan sudah pasti akan menemukan pelajar kepada satu andaian baru
dalam hidup mereka.
OBJEKTIF
Objektif utama pengujudan sekolah wawasan ialah untuk melahirkan anak bangsa
Malaysia yang lebih bersifat cintakan negara. Sekolah wawasan yang dicernakan oleh
Perdana Menteri mampu menjadikan pemangkin dalam merealisasikan impian
wawasan 2020. Sekolah Wawasan ialah sekolah yang dahulunya terasing antara satu
sama lain kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. Apabila anak
Melayu, Cina, India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal
persekolahan sudah tentu akan lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai
budaya. Pada masa ini, orang Melayu mampu menguasai budaya bangsa lain. Begitu
juga kaum lain, sudah tentu sifat kekitaan yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969
tidak akan lahir lagi dalam diri rakyat Malaysia.
SEKOLAH WAWASAN
Hari ini masih lagi wujud sekolah bersifat perkauman. Masih ada sekolah yang
dikhaskan untuk kaum Melayu, Cina dan India. Bagaimana jika sekolah sebegini
masih wujud untuk tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang? Adakah sistem
pendidikan sedemikian mampu menjamin perpaduan antara kaum di Malaysia tetap
kukuh?
Ilham yang telah dicernakan oleh Perdana Menteri iaitu pengujudan Sekolah
Wawasan mampu menjadi titian untuk mencapai matlamat penyatuan etnik yang
terdapat di Malaysia untuk mencintai negara sepenuhnya. Untuk menuju ke matlamat
itu, Malaysia perlu bersedia menyediakan elemen manusia yang jauh daripada virus
perosak. Bukan mudah bagi negara memastikan ia sentiasa berada dalam kawalan.
Pembentukan sistem persekolahan sedemikian adalah variabel kepada pemusatan
etnik berjiwa Malaysia. Ini kerana dalam sistem itu bukan sahaja bangsa Melayu yang
akan bersekolah berkenaan tetapi akan turut terhimpun pelbagai ras dan agama.
Lantaran daripada pertemuan itu, satu wadah pendidikan akan mewujudkan
pertembungan budaya dan bangsa.
Mekanisme pemusatan etnik perlu sejajar, baik dari segi kurikulum dan
kokurikulum. Sekolah Wawasan yang telah diluluskan oleh kabinet pada tahun 1997
memerlukan satu sistem pendidikan yang jitu. Penyediaan keperluan pendidikan perlu
selaras dengan hasrat dan matlamat penubuhan sekolah berkenaan.
Kementerian Pendidikan selaku institusi yang bertanggungjawab perlu
memikirkan input yang akan dipraktikkan dalam memastikan ia benar-benar memberi
manfaat untuk tempoh terdekat dan masa hadapan. Perancangan, pengkajian dan
penyelidikan berterusan perlu dilakukan bagi menjamin mutu dan jumlah yang keluar
daripada perlaksanaan sistem ini agar tidak tersasar daripada kehendak negara.
Dalam penubuhan Sekolah Wawasan, kita perlu melihat dalam konteks
penggunaan kaedah pemikiran timbal balik, iaitu proses melihat setiap perancangan
yang dilakukan bagi mewujudkan elemen pertentangan atau lebih tepat lagi wujudnya
konsep pro dan kontra. Jika kita fikirkan bahawa Sekolah Wawasan akan menjamin
mutu pendidikan negara kita, namun adakah ia akan dapat mencapai matlamat itu
sepenuhnya?
Jika dilihat secara global, mungkin akan wujud pelbagai masalah daripada
sistem ini. Jika hanya melihat dalam satu sudut pandangan memanglah amat baik
tetapi perlu juga difikirkan pro dan kontra dalam membina sesuatu sistem itu. Kesankesan
negatif dengan penubuhan Sekolah Wawasan akan dibincangkan kemudian.
Seperkara yang perlu diingat, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai
kaum dan isu-isu sensitif akan mengundang konflik yang membawa parah. Sejarah
negara telah menyaksikan bahawa sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh penjajah
Inggeris iaitu pengasingan sekolah dan tiadanya peraturan yang seragam dipakai
untuk semua sekolah telah melahirkan bibit-bibit semangat perkauman yang menebal.
Pada ketika itu, sekolah Cina menggunakan sukatan dan sistem pendidikan
yang berorientasikan negara China. Begitu juga dengan sistem pendidikan bagi
masyarakat India yang berkiblatkan negara India. Di beberapa buah sekolah pula,
guru-guru diambil dari negara China dan India. Situasi beginilah yang ingin dilihat
oleh penjajah dengan rakyat Melayu pada ketika itu tidak bersatu padu. Semangat
perkauman yang tebal ini terbawa-bawa selepas merdeka sehingga mencetuskan
peristiwa 13 Mei 1969.
Maka jika penyelesaian yang wajar diambil ialah mewujudkan semangat
integrasi antara kaum. Integrasi yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah
mewujudkan kerjasama dan harmoni di antara kaum di negara ini.
Jika diteliti Penyata Razak 1956 yang mana “tujuan dasar pelajaran di dalam
negara ini ialah bermaksud hendak menyatukan murid-murid daripada semua bangsa
di dalam negara ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua
bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar.
Walau bagaimanapun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta
melainkan hendaklah dilaksanakan dengan “beransur-ansur”. Pernyataan ini jelas
menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia adalah satu kaedah untuk
mengekalkan perpaduan di kalangan kaum. Perpaduan di sini dalam erti kata lain
berupaya menangkis semua gejala-gejala yang boleh memecah-belah rakyat seperti
semangat perkauman yang merebak dan perasaan kedaerahan yang melampau. Oleh
sebab itulah, Penyata Razak telah mengambil langkah supaya sistem pendidikan di
Malaysia menggunakan kurikulum yang sama untuk semua sekolah dan bahasa
Melayu wajib diajar di SRJK. Manakala SRJK terus kekal menggunakan bahasa
ibunda mereka.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh menteri pendidikan, Tan Sri Musa
Mohamad, Sekolah Wawasan tidak akan menghapuskan identiti SRJK tetapi Sekolah
Wawasan adalah gabungan ketiga-tiga sekolah rendah iaitu SRK (Sekolah Rendah
Kebangsaan), SRJKC (Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina) dan SRJKT (Sekolah
Rendah Jenis Kebangsaan Tamil) dalam satu kawasan. Di dalam kawasan ini,
sekolah tersebut akan menggunakan segala kemudahan yang ada seperti padang,
kantin, perpustakaan dan pelbagai lagi secara bersama atau dikongsi bersama.
Manakala setiap sekolah tetap mempunyai bangunan dan pentadbiran mereka sendiri.
Murid-murid akan dibiarkan mereka bergaul, berinteraksi dan bermain bersama-sama.
Proses integrasi dan asimilasi seharusnya dibiarkan berlaku secara evolusi serta
semula jadi. Sebarang percubaan untuk mewujudkan integrasi dan asimilasi secara
paksaan pasti akan menemui kegagalan. Dengan cara ini dapat menghapuskan tembok
pemisah serta mengurangkan jurang yang wujud di antara pelbagai kaum di negara
ini.
Jaminan dan penjelasan yang dibuat oleh menteri pendidikan ini diharap akan
menghilangkan kegusaran dan kegelisahan pihak berkenaan mengenai status SRJK.
Walaupun mereka tetap ditempatkan di sekolah yang sama adalah diyakini bahawa
usaha-usaha ini akan lebih berjaya dan berkesan jika dilaksanakan di peringkat awal
usia pelajar iaitu di sekolah rendah. Ini bersesuaian dengan pepatah Melayu iaitu
“melentur buluh biarlah dari rebungnya”
Pelajar sekolah rendah ini akan bergaul secara langsung apabila mereka
bersukan di padang, makan di kantin atau semasa mengadakan hari terbuka sekolah.
Jika perkara ini telah ditanam dan disemai sejak awal lagi, masalah perkauman ini
akan terhapus sedikit demi sedikit dan perasaan syak wasangka antara kaum tidak
akan wujud lagi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: